Témata

Tématické a koncepční materiály KSČM.

3. 9. 2018

Jádrem přístupu KSČM k daňové politice je spravedlivější rozdělení daňového břemene, boj s daňovými úniky, aktivní využití daní k ekonomickému rozvoji a motivaci lidí práce.

23. 7. 2018

Pracovní skupina pro boj s antikomunismem (AK) při Centru strategických a teoretických studií v roce 2017 a do X. sjezdu KSČM na svých jednáních projednávala aktuální stav projevů AK především v české společnosti.

19. 6. 2018

Tématu se věnovalo 19. zasedání VV ÚV KSČM 10. 1. 2014 v bodu Informace o snaze KSČM o nezávislé zpravodajství a za svobodný internet, omezování svobodného přístupu k informacím. Dotýkalo se ho i 38. zasedání VV ÚV KSČM 16. 10.

19. 6. 2018

KSČM se dlouhodobě a pravidelně problematikou školství zabývá. Hlavním problémem školství v celé ČR je, že je dlouhodobě podfinancované a destabilizované různými experimenty.

10. 4. 2018

VV ÚV KSČM doplnil na základě diskuse o situaci EU do svého programu na duben informaci o postoji KSČM k přijetí eura. Na ČR se vztahuje výjimka na členství v měnové unii, protože je na každém členském státu EU jak se rozhodne, pokud jde o přijetí společné měny.

10. 4. 2018

Tématu upevňování vlastenectví, ochrany a podpory českého jazyka a české kultury se KSČM věnuje dlouhodobě.

19. 3. 2018

Materiál „Informace o bezpečnostní situaci v ČR“ je koncipován jako průběžné hodnocení bezpečnostní situace z pohledu KSČM v souladu s usnesením VV ÚV KSČM.

19. 3. 2018

IX. sjezd KSČM v roce 2016 určil jako jeden z hlavních úkolů strany rozvoj sociálního státu a demokratického právního státu.

14. 2. 2018

Na 12. schůzi VV ÚV KSČM 2. 6. 2017 byl schválený materiál: Informace o činnosti SPaS (Spojenectví práce a solidarity) a situaci v občanském sektoru, který se zabýval činností SPaS po IX.

11. 12. 2017

KSČM se dlouhodobě zabývá otázkami životního prostředí a trvale udržitelného života i ostatními faktory, které se dotýkají ekologického myšlení společnosti.

13. 11. 2017

Tento materiál vznikl z důvodu přípravy tzv. Změnového zákona na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který měl za úkol zlepšit situaci v sociální oblasti nejen po ekonomické stránce, ale i personální.

13. 10. 2017

Současná globální mezinárodní politická situace, rozpory jaderných velmocí, postupná přeměna monopolární podoby světa na multipolaritu vedou k potřebě věnovat těmto procesům pravidelnou pozornost.

13. 10. 2017

Materiál je koncipován jako hodnocení vývoje bezpečnostní situace na území ČR a EU. Je strukturován dle aktuálních nejzávažnějších bezpečnostních hrozeb, v kontextu ČR pak doplněn o aspekt závažné hospodářské kriminality.

18. 9. 2017

Postoj KSČM k zákonu o střetu zájmů a zákonu proti praní špinavých peněz z hlediska práv a povinností

18. 9. 2017

Aktualizace přístupů KSČM k problematice a příčinám migrace

14. 6. 2017

12. schůze VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017

Informace o činnosti SPaS (Spojenectví práce a solidarity) a situaci v občanském sektoru

13. 6. 2017

           12. schůze VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017

Postoj KSČM k elektronické evidenci tržeb po jejím zavedení do praxe

13. 6. 2017

         12. schůze VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017

Přístupy KSČM k zamezení privatizace a liberalizace veřejných služeb

13. 6. 2017

         12. schůze VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017

Informace o bezpečnostní situaci na území České republiky

Zdeněk Maršíček
6. 6. 2017

Korupci je možné charakterizovat jako vztah mezi dvěma subjekty, ať jednotlivci nebo institucemi, z nichž jeden nabízí a většinou i poskytuje druhému určitou formu odměny za poskytnutí či příslib neoprávněné výhody.

15. 5. 2017

VV ÚV KSČM se problematikou práv zaměstnanců v minulosti opakovaně zabýval. Naposledy se této problematice věnoval na své 21. schůzi VV ÚV KSČM 14. 3. 2014, kdy byl projednán materiál „Přístupy KSČM k posílení práv zaměstnanců“. Tento materiál předkládaný 11.

11. 5. 2017

(příspěvek na teoretickém semináři k otázkám rozvoje materialistické dialektiky)

 

Milé kolegyně, vážení kolegové,

3. 5. 2017

KSČM považuje ústavní princip suverenity lidu za základní podmínku a předpoklad demokracie. Současný systém chceme reformovat tak, aby se moc reálně vrátila do rukou lidu, a zakotvit do našeho ústavního systému i široké spektrum mechanismů přímé demokracie.

23. 3. 2017

Rovných 100 let, jež letos uplynou od obou ruských revolucí, se už stává i hříčkou účelového "přepisování dějin". Argumentaci, jež to nehodlá přejít mlčením, posoudil a vzal na vědomí VV ÚV KSČM.

Stránky